Stačí chvíle a přijdete o majetek. Jste připraveni na letní pohromy?

Bouřky, krupobití i s nimi často spojené vichřice dokáží během několika hodin natropit škody za miliony korun. Tyto živly představují nejčetnější skupinu škod, ke kterým důsledkem rozmarů počasí dochází.

0

Řešením je pojištění

S vhodně sjednaným pojištěním by nás letní živly neměly zaskočit. Krupobití, přímý úder blesku, vichřice i požár jsou rizika, která bývají standardně kryta již v základní variantě pojištění majetku – v pojištění domácnosti i v pojištění stavby a přilehlých budov. Některé pojišťovny rozšiřují pojistnou ochranu i na zahradní architekturu. Užitečným připojištěním k výše uvedeným rizikům může být i pojištění elektrospotřebičů proti riziku přepětí v síti. V důsledku úderu blesku dochází v širším okolí od místa úderu k zakolísání napětí, což může způsobit poškození napájecích zdrojů, elektroniky s obrazovkou a praček.

V loňském roce řádily především vichřice a krupobití

Vichřice a krupobití tvoří více než 90 % všech škod, které rozmary počasí v loňském roce na majetku pojištěných klientů způsobily. Pojišťovny vyřešily 40 tis. pojistných událostí, což je ve srovnání s předešlým rokem u tohoto rizika téměř o 100 % více. Zatímco únorová vichřice byla spojena se sněhovou vánicí, byly letní větry doprovázeny bouřkami, údery blesku a krupobitím, místy pak i s lokálními záplavami. Průměrná škoda z vichřice se za posledních deset let pohybuje kolem 30 tisíc korun, což potvrzuje i loňská bilance.

„Nejčastější typ škod představovaly střechy a jejich části poničené vichřicí, krupobitím nebo pádem stromu, potrhaná elektrická vedení, škody způsobené vyvrácením stromů apod. K méně závažným, ale velmi běžným škodám, patří rozbité okenní výplně, polámané pergoly, rozbité skleníky nebo zničené zastřešení bazénu. Výjimkou však nebyly ani sklepy podmáčené prudkými přívalovými dešti nebo požáry způsobené úderem blesku,“ uvádí manažerka vzdělávání a komunikace ČAP Marcela Kotyrová.

Povodně jsou méně častý rizikem, ale za to ničivějším

Vichřice, krupobití, úder blesku i požár jsou rizika, která bývají standardně kryta již v základní variantě pojištění stavby i domácnosti. Připomínají se každoročně a až na výjimky se objem škod z těchto rizik výrazně nemění. Jinak je to se škodami způsobenými tíhou sněhu nebo povodněmi, které se v posledním období připomínají intenzivněji vždy po třech letech. V roce 2010 představoval objem povodňových škod na majetku bezmála 4 mld. Kč, v roce 2013 pak dokonce 7,5 mld. Kč. Nelze odhadnout, co nás čeká v letošním roce a přírodním živlům jen těžko zabráníme. Pro vlastní klid však můžeme své obavy zmírnit sjednáním vhodného pojištění majetku. Jen tak se nebudeme muset vypořádat se škodou v rámci vlastního rozpočtu.

Většina pojišťoven nabízí kompletní pojištění proti živelním pohromám v rámci programů sdružujících více rizik. „Při sjednání pojištění jednotlivých živelních rizik, by se klienti měli zaměřit na správné nastavení rozsahu pojistného krytí a dostatečnou výši limitů pojistného plnění tak, aby v případě škody sjednané pojištění pokrylo celou finanční ztrátu. Doporučuji se zajímat i o připojištění,“ říká Marcela Kotyrová a radí: „Velmi užitečné může být připojištění proti zatečení atmosférických srážek nebo připojištění elektrospotřebičů proti riziku přepětí v síti, které s vichřicemi a krupobitím často souvisí.“

A jak v praxi postupovat, dojde-li ke škodě?

Základním pravidlem je pojistnou událost nahlásit pojišťovně pokud možno bezodkladně. „Klient by měl při nahlášení pojistné události sdělit číslo pojistné smlouvy, případné údaje o pojistníkovi a telefonický  kontakt. Připraven by měl mít informace o tom, kdy škoda nastala a co bylo poškozeno,“ říká manažerka komunikace a vzdělávání Marcela Kotyrová a dodává: „Obecně platí, že klient nemá škodu odstraňovat před příchodem likvidátora, ale v případě některých živelních škod je jejich rychlé odstranění obvykle nutné z důvodu zabránění vzniku dalších škod.“

Pojišťovny v takových situacích netrvají na zachování stavu až do příchodu svého pracovníka, veškerá poškození je ale nutné důkladně zdokumentovat„ Pokud se škoda vyvíjí, měla by být fotodokumentace vedena průběžně. Pro plynulejší vyřízení pojistné události je třeba doložit pojišťovně faktury a ostatní doklady o nabytí zničeného majetku. Pojišťovny nabízí velmi často pomoc při odstraňování škod formou asistenčních služeb. Ty mohou zahrnovat třeba vysoušení objektu zatopeného přívalovým deštěm. Pokud jsou tyto služby součástí vašeho pojištění, neváhejte je využít,“ uzavírá Marcela Kotyrová.

Nezapomínejte na prevenci:

  • Silná bouřka bývá provázena i silným větrem, zajištěním oken a dveří zabráníte průvanu a jejich případnému poškození nebo poškození dalšího vybavení domácnosti.
  •  Preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí.
  • Udržujte bleskosvod v provozuschopném stavu. Jeho revize by měla být vždy prováděna licencovaným revizním technikem.
  • Pokud nemáte instalované přepěťové ochrany a blíží se bouřka, vytáhněte napájecí kabely elektrospotřebičů ze zásuvek, škody vzniklé přepětím v síti v rámci pojištění úderem blesku pojišťovna nehradí.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here