Na co nezapomenout při sepisování nájemní smlouvy?

Nájemní bydlení je stále velmi žádanou formou bydlení. V některých místech ani jiná možnost není, proto je velmi důležité, aby nájemní smlouva obsahovala všechny právní náležitosti a přesně definovala práva a povinnosti nájemce i pronajímatele. Základní náležitosti jsou obsaženy v občanském zákoníku. Ten ochraňuje především nájemce a omezuje řadu kroků ze strany pronajímatele. Další úpravu vzájemných vztahů je pak možno napsat do nájemní smlouvy. Tím se předejde mnoha pozdějším nedorozuměním nebo dokonce právním sporům.

0
Foto: unsplash

Nájemní smlouva poskytuje nájemci jistotu

Bezproblémový nájem není jen investicí pro pronajímatele. Je také určitou jistotou pro nájemce, kteří mají zájem o dlouhodobý nájem. Zákon nájem definuje jako přenechání určité věci jiné osobě k užívání za úplatu. Cílem pronajímatele je s co nejmenšími náklady vydělat, přičemž chce pronajímaný objekt kontrolovat. Nájemce hledá prostor k bydlení, kde bude mít co největší svobodu a samozřejmě s co nejnižšími náklady. Proto je nutné při nájmu sepsat nájemní smlouvu, která upraví vzájemné vztahy ke spokojenosti obou zúčastněných stran. Bydlení bez řádně uzavřené nájemní smlouvy je obrovským rizikem a neposkytuje nájemci žádné jistoty.

Jaké náležitosti by měla mít nájemní smlouva

Zákonné normy doporučují u nájemní smlouvy (stejně jako u jiných smluv) písemnou formu. Jaké další náležitosti by měla nájemní smlouva splňovat?

  • Přesné určení totožnosti nájemce i pronajímatele – tedy jméno a další identifikační údaje. Pokud se jednotlivé osoby mezi sebou neznají, měly by tyto údaje být ověřené. Důležité je uvedení trvalého bydliště osob, rodné číslo, číslo občanského průkazu a kontaktní údaje –mail, telefon apod.
  • Přesné určení předmětu nájmu – co nejkonkrétnější. To znamená takové údaje, které přesně odpovídají tomu, co je uvedeno v katastru nemovitostí. Nájemník by měl obdržet od pronajímatele doklad o vlastnictví.
  • Výše nájemného a způsob jeho platby – obě strany by měly vycházet z toho, jaké platby jsou v místě nájmu obvyklé. Pozor na to, co vše bude v nájmu zahrnuto. Jde například o vodné a stočné, zálohy na elektřinu a podobně. Nájemné může služby obsahovat nebo se platí zvlášť. Pronajímatelé často ponechávají odběry energií napsané na sebe a nájemník platí pronajímateli zálohově určenou částku, ze které pak sám služby hradí. Nájemník má právo vidět roční vyúčtování s údaji o konečné spotřebě a vyrovnat se s přeplatky nebo nedoplatky. To je však potřeba přesně určit právě v nájemní smlouvě.
  • Definováno by mělo být i přesné datum splatnosti, četnost a způsob platby. Většinou se platí jednou měsíčně a zpětně.
  • Doba, na kterou se předmět nájmu pronajímá. Pokud by doba nebyla přesně určena, automaticky je smlouva považována za smlouvu na dobu neurčitou. Podrobně by pak měl být popsán i zánik nájmu, tedy pravidla výpovědi a smluvená doba ukončení. Nejjednodušší je ukončení smlouvy na dobu určitou, zde stačí neprodloužit smlouvu. Pokud by však ani jedna ze stran nekonala, smlouva se automaticky obnoví po třech měsících.
  • Další náležitosti, tedy práva a povinnost jak pronajímatele, tak nájemce. Je vhodné podrobně popsat stav bytu a případně dalších pronajímaných věcí. Výhodou může být fotodokumentace. Uveden by měl být i počet klíčů, stav měřidel, povinnost vymalovat vracený byt, smluvní pokuty a podobně.
  • Rozhodně nesmí chybět datum, od kterého smlouva platí, a samozřejmě podpis zúčastněných stran.
  • Při sjednání nájemní smlouvy může pronajímatel vyžadovat zaplacení kauce. Je to určitý finanční obnos, který je pro pronajímatele zárukou, že nájemník bude včas platit nájem a že po zániku nájmu vrátí byt v pořádku. Kauce může mít maximální výši trojnásobku nájemného a navrací se po ukončení nájmu. Z kauce se odečítají dluhy nebo náhrady za škody. Ty musí být řádně vyúčtovány. Nájemci se vrací nejen kauce, ale také zákonné úroky.

Při převodu k vlastnictví bytu nájem automaticky nekončí. I pro nového majitele platí původní znění dohody. Pokud vám připadá sestavení nájemní smlouvy složité, můžete využít některý ze vzorů nájemní smlouvy nebo přenechat sepsání odborníkům.

Zdroj: dostupnyadvokat