Pondělí je posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitosti

0

Koho se povinnost týká?

„Daňové přiznání k dani z nemovitosti je nutné podat do 31. ledna,
letos díky víkendu do pondělí 2. února. Učinit tak musí každý, kdo
v minulém roce nemovitost nabyl nebo změnil na své nemovitosti skutečnosti
zásadní pro výpočet daně, například vybudoval přístavek nebo přeměnil
pozemek v zasíťovanou stavební parcelu, rozvedl se nebo nabyl či prodal
další nemovitost,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně ze
společnosti TaxVision a portálu eDaně.

Podat daňové přiznání

Forma nabytí nemovitosti – koupě, dědictví nebo dar – nemá na
daňovou povinnost vliv. Každý nový vlastník zapsaný na katastru v roce
2014 musí nyní do konce ledna podat daňové přiznání tomu finančnímu
úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. Nepřihlíží se tedy
k adrese trvalého pobytu poplatníka. Jestliže nebyl zápis do katastru
nemovitostí učiněn do 31. prosince 2014 a vlastnictví bude zpětně nabyto
před 1. lednem 2015, je majitel povinen odevzdat daňové přiznání do tří
měsíců od zápisu do katastru nemovitostí. Daň vyměřenou finančním
úřadem pak zaplatí bankovním převodem nebo složenkou nejpozději 31.
května 2015.

Netýká se majitelů družstevních bytů

Noví majitelé družstevních bytů mohou být klidní, o nic se starat
nemusí, v takovém případě podává přiznání k dani z nemovitosti za
celé společenství vlastníků družstvo. „Stejně tak se daň nevztahuje na
bývalé majitele nemovitosti, kteří ji vlastnili pouze několik měsíců
minulého roku. Například pokud ji zdědili a následně prodali. Přiznání
k dani z nemovitosti vždy podává ten, kdo nemovitost vlastní k 1. lednu
– daň zaplatí na celý rok dopředu,“ upozornila Blanka Štarmanová.

Závisí na typu nemovitosti a lokalitě

Kolik kdo zaplatí, závisí na typu nemovitosti a lokalitě, ve které se
nachází. Výpočet daně se různí pro rodinný domek a pro ornou půdu, pro
vesnici se stovkou obyvatel a pro velkoměsto. „Daň se počítá pomocí
sazby daně pro daný typ nemovitosti a dále se násobí koeficientem, který
je daný podle zákona počtem obyvatel. Koeficient si však může obec
stanovit vyšší vyhláškou. V roce 2015 se koeficient změnil vyhláškou
jen ve městě Jablonec nad Nisou. V Praze dle vyhlášky platí koeficient
5,“ popsala Blanka Štarmanová.

Hrozí sankce a pokuty

Stejně jako u všech daňových přiznání je možné s podáním otálet
ještě pět pracovních dnů po nejzazším termínu, aniž by poplatníkovi
byla vyměřena pokuta. Poté už následuje sankce 0,05 procenta stanovené
daně za každý další den prodlení, nejvýše však pět procent vyměřené
daně. Pokuty pod 200 korun se nepředepisují. „Stejné pokuty mohou
očekávat také poplatníci, kteří ve stejném termínu, tedy do 31. ledna,
nestihnou podat přiznání k silniční dani. To musí odevzdat všichni,
kteří používají motorové vozidlo pro své podnikání, byť jen
částečně, a do nákladů si dávají výdaje spojené s provozem tohoto
vozidla. Na motocykl se silniční daň nevztahuje,“ doplnila Blanka
Štarmanová z portálu eDaně, jehož daňoví poradci zpracovávají daňová
přiznání na základě on-line objednávky do tří pracovních dnů.

Výpočet daně z nemovitosti:

Sazba daně podle druhu stavby se vynásobí výměrou půdorysu stavby
v m2, u bytu jeho výměrou podlahové plochy. Výsledná daň z nemovitosti
vyjde dalším vynásobením s koeficientem velikosti obce. Specifické
případy však mají různé formy výpočtů, například u domů se
přičítá další koeficient podle počtu nadzemních podlaží, u domků se
zahradou i pozemek apod.

Příklad:

Paní Marie koupila v dubnu 2014 byt v Praze. Jeho výměra činí 60 m2.
Jelikož ho má v osobním vlastnictví a je zapsána v katastru nemovitostí
jako majitelka, musí do pondělí 2. února podat přiznání k dani
z nemovitých věcí na finanční úřad, kde se nemovitost nachází. Do
konce května 2015 pak musí zaplatit daň, která jí bude vyměřena a
o které bude informována zasláním složenky. 60 m2 * 1,22 (viz pozn.) *
2 Kč/m2 (sazba daně pro byt) * 5 (koeficient pro Prahu) = 732 Kč