Nejčastější dotazy o kotlíkových dotacích, které by mohly zajímat i vás

0
Foto: 123rf.com

Ministerstvo životního prostředí získalo v Evropské komisi do roku
2020 celkem 9 miliard korun na výměnu až 100 tisíc kotlů
v domácnostech po celé ČR. Podmínky pro získání dotace se v každém
kraji mírně liší. Kraje si mohly po svém zvolit, jakým způsobem budou od
zájemců přijímat žádosti nebo třeba zda rozdělí peníze najednou nebo
ve více kolech. Kotlíkové dotace vyhlásilo Ministerstvo životního
prostředí 15. července 2015.

Nejčastěji kladené otázky:

1. Jsou podmínkou k získání dotace mikroenergetická opatření
nebo zateplení?

Ne. Tzv. mikroenergetická opatření je nutné provést, pouze pokud
rodinný dům nesplňuje požadavky na minimálně klasifikační třídu C dle
průkazu energetické náročnosti. Není však nutné realizovat rozsáhlá
opatření, která by po jejich realizaci zařadila dům do klasifikační
třídy C. Pro získání dotace postačí realizovat alespoň jedno
z opatření ze seznamu. Seznam mikroenergetických opatření najdete např.
v dokumentu Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1 na straně 6: http://www.op­zp.cz/….
Ideální opatření pro Váš dům doporučí energetický specialista. Dotace
na mikroenergetické opatření je z max. částky 20.000 Kč. V případě
větších rekonstrukcí je pak možné kotlíkovou dotaci vhodně zkombinovat
s dotací na zateplení z programu Nová zelená úsporám, kde je možné
získat dotaci až 50% ze způsobilých výdajů.

2. Je možné získat dotaci i na kotle vyměněné před
vyhlášením dotace krajem, jaké je rozhodné datum
nákupu kotle?

Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj stanovily časovou způsobilost
čerpání dotace pro fyzické osoby od vyhlášení krajské výzvy, tzn.
v případě Kraje Vysočina je časová způsobilost od 17. 12. 2015 a
v případě Jihomoravského kraje od 18. 12. 2015 pro účely 1. výzvy.
Ostatní kraje zachovaly časovou způsobilost jako datum vyhlášení programu
MŽP tj. od 15. 7. 2015. Pokud si někdo pořídil nový kotel před těmito
daty (17. 12. 2015 pro kraj Vysočina, 18. 12. 2015 pro Jihomoravský a
15. 7. 2015 pro ostatní kraje), může při splnění podmínek, získat
podporu z programu Nová zelená úsporám. Doporučujeme kontaktovat krajské
pracoviště SFŽP ČR. Rozhodné datum pro nákup kotle v kraji viz
tabulka níže.

3. Je možné žádat o podporu na zdroj, který není uveden
v Seznamu registrovaných výrobků?

Ano, je to možné. Žadatel ale musí být schopen deklarovat plnění
technických parametrů definovaných programem (ekodesign). Tyto dokumenty si
musí zajistit u výrobce/dovozce. Dokumenty předá na příslušný krajský
úřad, který danou záležitost projedná se Státním fondem životního
prostředí ČR, jenž prověří soulad s programem. Pokud je souladu
dosaženo může žadatel čerpat podporu. Seznam je ke stažení na webu SFŽP
ČR: http://www.op­zp.cz/…nych-vyrobku?…

4. Musím mít na výměnu kotle nebo mikroenergetické opatření
zpracovaný projekt a kým?

Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory.
U komplexnějších projektů ale doporučujeme zpracovat, je způsobilým
nákladem.

5. Jsou dotace určeny rovněž na výměnu starých kamen, kotlů na
plyn nebo elektrického zdroje?

Ne. Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný
dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem
na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné prokázat,
že kotel na pevná paliva plní funkci hlavního zdroje vytápění a že je
prokazatelně v provozu.

Na výměnu starých kamen je možné při splnění podmínek využít
dotace z programu Nová zelená úsporám. Doporučujeme kontaktovat krajské
pracoviště SFŽP ČR.

Ti, kdo používají zdroj na elektřinu jako stávající zdroj, si při
splnění podmínek mohou z programu Nová zelená úsporám zažádat
o dotaci na tepelné čerpadlo. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště
SFŽP ČR.

6. Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?

Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby. Právnické osoby mají
možnost při splnění podmínek získat podporu na výměnu zdroje tepla
z programu Nová zelená úsporám, nejsou však např. podporovány kotle na
spalování uhlí. Doporučujeme kontaktovat krajské pracoviště
SFŽP ČR.

7. Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými
náklady?

Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů.

8. Platí dotace i na vyvložkování komínu?

Ano. Do způsobilých nákladů je možno zahrnout všechny nezbytné
náklady souvisejí s uvedením nového kotle do řádného provozu.

9. Probíhá proplacení peněz za výměnu kotle pouze zpětně,
tzn. až po jeho výměně?

Konkrétní formy i čas vyplacení dotace se v krajích různí.
Středočeský kraj a Liberecký kraj budou proplácet způsobilé výdaje
zpětně, ale nabízejí i možnost poskytnutí záloh. Ústecký kraj zaplatí
výměnu kotle přímo dodavatelské firmě, žadatel tedy, kromě jeho
příslušného podílu, nemusí předem platit. Většina ostatních krajů
proplácí dotaci zpětně, po instalaci zdroje a doložení veškeré
dokumentace. Některé obce nabízejí bezúročnou půjčku. Základní
informaci o formě platby najdete v tabulce níže, detaily o formách
vyplacení dotace poskytne konkrétní krajský úřad.

10. Vztahuje se dotace i na chatu nebo rekreační
objekt?

Kotlíkové dotace se nevztahují na rekreační objekty, týkají se pouze
rodinných domů do 3 bytových jednotek. Vždy je rozhodující stav zapsaný
v katastru nemovitostí. Akceptujeme rodinné domy, objekty k bydlení,
obytné části zemědělských usedlosti.

11. Jak ministerstvo kontroluje, jaký kotel si lidé ve skutečnosti
pořídí? Fungují nějaké kontroly?

Za administraci kotlíkových dotací jsou zodpovědné kraje, včetně
kontrol plnění podmínek dotace. Kontroly jsou administrativní, ověřují se
dodané výrobky a služby na základě faktur a předávacích protokolů.
Zároveň budou probíhat kontroly na místě, bude zkontrolováno celkem
minimálně 5 % ze všech projektů, kterým bude přiznána dotace s ohledem
na počty projektů v jednotlivých krajích. Kontrolované projekty můžou
proběhnout i metodou náhodného výběru. Každý žadatel má povinnost
zajistit minimálně 5letou udržitelnost vyměněného kotle a kdykoliv v té
době může přijít kontrola. Žadatel také už při přiznání dotace
prohlašuje, že kontrolu kotle ve svém domě umožní.

12. Žadatel realizoval výměnu zdroje v předstihu a nedisponuje
fotografiemi původního kotle ani potvrzením o ekologické likvidaci. Může
žádat o podporu?

V tomto případě bohužel nelze o podporu žádat, vždy je nutné
doložit požadované přílohy.

13. Je nutné k žádosti předkládat Průkaz energetické
náročnosti budovy (PENB)?

PENB je nutno předkládat pouze tehdy, pokud žadatel prokazuje plnění
energetické náročnosti rodinného domu stávajícím stavem v úrovni
energetické náročnosti třídy C.

14. Musí dojít k likvidaci původního kotle nebo je možnost
ponechání jako zálohy?

Ano, musí dojít k ekologické likvidaci kotle. Využití jako zálohy
není možné. Obecně nelze původní kotel dále jakkoli provozovat a to ani
případným prodejem a instalací na jiném místě.

15. Kdy je způsobilým výdajem realizace (rekonstrukce) otopné
soustavy?

Náklady na realizaci či rekonstrukci otopné soustavy je možno považovat
za způsobilé pouze tehdy, pokud jsou jednoznačně vyvolány realizací
nového zdroje.