Dotace z NZÚ pro bytové domy – v otázkách a odpovědích

0

1. Jaké úpravy BD jsou podporovány?

V aktuální kontinuální výzvě je možné získat podporu na zateplení konstrukcí a výměnu výplní otvorů na obálce budovy. Zateplení lze také vhodně kombinovat s výměnou neekologického zdroje tepla za efektivní a ekologický zdroj, s instalací systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu anebo s instalací solárních termických či fotovoltaických systémů. Na všechna opatření lze žádat i samostatně. Podpora se poskytuje pouze na opatření realizovaná na území hl. m. Prahy. V ostatních krajích České republiky lze získat podporu z programu IROP – SC 2.5.

2. Lze žádat na jednotlivé bytové jednotky a to přímo ze strany jejich majitelů?

Žadatelem o podporu může být pouze vlastník bytového domu, tedy jak fyzická, tak právnická osoba jako např. bytová družstva, společenství vlastníků jednotek nebo obce. Samostatný majitel bytové jednotky tedy žádat nemůže. Nicméně např. u výměny lokálních zdrojů nebo instalace nuceného větrání či termických systémů lze žádat i na část bytových jednotek. Samozřejmě musejí být splněny všechny podmínky Programu.

3. Pokud je BD v památkové zóně (chráněný), jak je posuzován, co
dokládá? Jaké má úlevy či zvýhodnění?

Status památkově chráněné budovy se přiznává, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků programu na energetickou náročnost této budovy výrazně změnilo její charakter nebo vzhled. Tuto skutečnost je žadatel povinen doložit závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. Pokud orgán památkové
péče, dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve svém písemném stanovisku stanoví podmínky omezující možnost provést některá opatření na obálce budovy v plném rozsahu, je možno žádat o podporu za podmínek platných pro památkově chráněné budovy. Pokud by se jednalo o opatření, u nichž lze doložit vyšší finanční náročnost oproti standardu, lze na toto opatření uplatnit zvýhodněný koeficient k, upravující výši dotace.

4. Je i u BD podporována instalace solárních fotovoltaických panelů?

Ano, podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systémů do dokončených BD. Výroba energie z fotovoltaického systému musí být primárně využita pro společné prostory BD, dále je možné ji také využít v bytových jednotkách a k ohřevu teplé vody. Na toto opatření
lze žádat samostatně nebo současně s opatřením z oblasti podpory A.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here